Frühlingswanderung der Reuss entlang  

Samstag, 19. März 2016

(Anleitung zum Betrachten der Fotos und Starten der Diaschau ==> HIER)
001_reusswanderung_20160323002_reusswanderung_20160323003_reusswanderung_20160323004_reusswanderung_20160323 005_reusswanderung_20160323006_reusswanderung_20160323007_reusswanderung_20160323008_reusswanderung_20160323 009_reusswanderung_20160323010_reusswanderung_20160323011_reusswanderung_20160323012_reusswanderung_20160323 013_reusswanderung_20160323

Naturfreunde Schweiz, Sektion Maiengrün